Hotline
02193.868.114

   

Thứ 5, Ngày 28/05/2020
Đăng kí |

vieclamhagiang.vn

Kết quả

Nguyễn Trường Lũy
Nguyễn Trường Lũy
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Uyên
Nguyễn Văn Uyên
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Thiên
Nguyễn Văn Thiên
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Khuyến
Nguyễn Văn Khuyến
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Hoài
Nguyễn Văn Hoài
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Hoàng Văn Lệ
Hoàng Văn Lệ
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Hậu
Nguyễn Văn Hậu
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Phạm Thị Hương
Phạm Thị Hương
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Thiệu
Nguyễn Văn Thiệu
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn nGhĩa
Nguyễn Văn Nghĩa
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Báo
Nguyễn Văn Báo
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Hoàng Văn Hiếu
Hoàng Văn Hiếu
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Sung
Nguyễn Văn Sung
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Chí Thành
Nguyễn Chí Thành
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Trần Thị Hòa
Trần Thị Hòa
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Đặng Thị Hợi
Đặng Thị Hợi
Kinh nghiệm: 2 năm
Hoàng Văn Trinh
Hoàng Văn Trinh
Kinh nghiệm: có kinh nghiệm
Nguyễn Văn Trường
Nguyễn Văn Trường
Kinh nghiệm: 2 năm
Nguyễn Văn Dưỡng
Nguyễn Văn Dương
Kinh nghiệm: 2 năm
Nguyễn Văn Xứng
Nguyễn Văn Xứng
Kinh nghiệm: 1 nam
Nguyễn Văn Quang
Nguyễn Văn Quang
Kinh nghiệm: 1 nam
Trần Thị Trang
Trần Thị Trang
Kinh nghiệm: 1 nam
Hoàng Văn Bình
Hoàng Văn Bình
Kinh nghiệm: Đã có 1 năm

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG