Phòng Tổng hợp - Hành chính

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 6, Ngày 03/07/2020
Đăng kí |

Phòng Tổng hợp - Hành chính


Share to google_plusone Share to Twitter


             1. Họ tên: Phạm Xuân Thịnh
              - Chức vụ: Trưởng phòng.
              - Điện thoại: 02193.875.234.
              - Mail: pxthinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
             2. Họ tên: Đàm Thị Thanh Vân
              - Chức vụ: Viên chức.
              - Điện thoại: 02193.875.234.
              - Mail: dttvan.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
                 3. Họ tên: Lèng Thị Lê Na
              - Chức vụ: Kế toán.
              - Điện thoại: 02193.875.234.
              - Mail: ltlna.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
              2. Họ tên: Hoàng Thị Thắm
              - Chức vụ: Kế toán.
              - Điện thoại: 02193.875.234.
              - Mail: httham.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
             4. Họ tên: Mai Thị Thúy
              - Chức vụ: Văn thư.
              - Điện thoại: 02193.875.234.
              - Mail: mtthuy.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
 

* Chức năng, nhiệm vụ: 

- Tham mưu cho Giám đốc về việc sắp xếp cán bộ và tổ chức nhân sự;  

- Tham mưu cho Giám đốc ban hành các quy định nội bộ, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các quy định đó đối với các phòng thuộc Trung tâm;  

- Quản lý cơ sở vật chất của Trung tâm; lập dự toán, lên kế hoạch mua sắm bổ sung; sửa chữa, nâng cấp, thanh lý trang thiết bị nhằm đáp ứng các yêu cầu hoạt động của Trung tâm;  

- Thực hiện chế độ tài chính - kế toán theo luật định chung của Nhà nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm;

- Thực hiện công tác hành chính - quản trị, đáp ứng tốt các yêu cầu hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm; 

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
02193.868.114

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Hoàng Văn Toản

Hoàng Văn Toản

Hoàng Văn Toản
Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa

Nguyễn Văn Khoa
Nguyễn Xuân Dư

Nguyễn Xuân Dư

Nguyễn Xuân Dư
Hoàng Hải Nam

Hoàng Hải Nam

Hoàng Hải Nam
Hoàng Văn Trường

Hoàng Văn Trường

Hoàng Văn Trường
Võ Văn Định

Võ Văn Định

Võ Văn Định

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG