Tập huấn về chính sách lao động, việc làm, đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài và ngoài tỉnh tại huyện Bắc Mê

Hotline
02193.868.114

   

Thứ 6, Ngày 10/07/2020