Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 2, Ngày 04/12/2023
Đăng kí |

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp


Share to google_plusone Share to Twitter


 1. Họ và tên: Viên Thị Lan

- Chức vụ: Trưởng phòng.
- Điện thoại: 02193.860.227.
 - Mail: vtlan.sldtbxh@hagiang.gov.vn.

2. Họ tên: Nguyễn Quang Vinh.
- Chức vụ: Nhân viên.
- Điện thoại: 02193.860.227.
- Mail: nqvinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn.
3. Họ và tên: Vũ Thị Hạnh.
- Chức vụ: Nhân viên.
- Điện thoại: 02193.860.227.
- Mail: nqvinh.sldtbxh@hagiang.gov.vn. 
4. Họ và tên: Hoàng Văn Tú
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02193.860.227

5. Họ tên: Phan Đông Hưng.
- Chức vụ: Viên chức.
- Điện thoại:02193.868.114.
- Mail: pdhung.sldtbxh@hagiang.gov.vn.

6. Họ và tên: Triệu Thị Duyên
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02193.860.227  
7. Họ và tên: Phan Văn Huỳnh
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02193.860.227
8. Họ và tên: Phạm Văn Vụ
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02193.860.227 
9. Họ và tên: Vàng Văn Chiêm
- Chức vụ: Nhân viên
- Điện thoại: 02193.860.227 

 

 

 


Chức năng, nhiệm vụ:  

- Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.   

- Tổ chức, tiếp nhận hồ sơ đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét và thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; 

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp; 

- Tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp ;  

- Thực hiện các biện pháp để hỗ trợ việc làm, học nghề đối với người lao động bị thất nghiệp trên địa bàn;- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định;
- Phối hợp với các phòng thuộc Trung tâm thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

     

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
0978.035.005 02193.864.387

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông
Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm
Lù Thị Lương

Lù Thị Lương

Lù Thị Lương
Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton
Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình
Mua Mí 	Dình

Mua Mí Dình

Mua Mí Dình

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG