GIAO DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2022

Hotline
0978.035.005 02193.864.387

   

Thứ 3, Ngày 28/06/2022
Đăng kí |

GIAO DỰ TOÁN THU, CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2022


Share to google_plusone Share to Twitter


Ngày 13/5, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 583/QĐ-TTg giao dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022.

Theo Quyết định này, tổng thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 là 464.658.755 triệu đồng. Tổng chi năm 2022 là 376.976.636 triệu đồng.

Mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm xã hội) được trích từ tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ Quỹ Bảo hiểm xã hội.

Mức chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 bằng 1,57% dự toán thu, chi bảo hiểm thất nghiệp (trừ số chi đóng bảo hiểm y tế cho người hưởng bảo hiểm thất nghiệp) được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Mức chi phí quản lý bảo hiểm y tế năm 2022 bằng 3,5% tiền đóng bảo hiểm y tế, được trích từ Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ động thực hiện rà soát, tiết kiệm, cắt giảm những nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết trong phạm vi các nội dung chi phí quản lý được giao để bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.

Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Tài chính thực hiện điều chỉnh dự toán giữa nhiệm vụ chi hoạt động bộ máy và chi thực hiện các nhiệm vụ về tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia, quản lý người thụ hưởng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính, thu, chi trả chế độ, thanh tra, kiểm tra được giao năm 2022, giữa các đơn vị, giữa hai nhiệm vụ chi trên trong cùng đơn vị và điều chỉnh cơ cấu nhiệm vụ chi từ chi phí quản lý trên cơ sở đề xuất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan có liên quan để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn (nếu cần thiết) sau khi đã được Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông qua.

Mức chi hỗ trợ cho UBND cấp xã, phường, thị trấn từ nguồn dự toán chi phí quản lý bảo hiểm y tế để thực hiện lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn theo quy định tại Khoản 5 Điều 11 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế là 7.000 đồng/người tính theo danh sách tăng, giảm đối tượng.

Việc phân bổ chi tiết vốn đầu tư công thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và pháp luật về xây dựng. Đối với việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 chưa giải ngân hết, Bảo hiểm xã hội Việt Nam báo cáo đề xuất cụ thể gửi Bộ Kế hoạch-Đầu tư. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch-Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xác định rõ thẩm quyền quyết định, rà soát, đề xuất báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Chi ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thực hiện theo chương trình, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tuân thủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước.

Thủ tướng Chính phủ giao Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo và giám sát việc thực hiện dự toán thu, chi được giao năm 2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo đảm việc thực hiện đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục rà soát các hoạt động, dự án công nghệ thông tin và đầu tư xây dựng cơ bản dự kiến thực hiện trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2024 bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công. Trong đó, tập trung thực hiện các dự án nhằm đẩy mạnh đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần cải cách thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm thuận lợi đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, để hoàn thiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, bảo đảm sẵn sàng kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương theo quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả quản lý, thực thi chính sách. Cùng với đó, kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Giao Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam tăng cường công tác thu, thực hiện thu đúng, thu đủ tiền đóng vào các quỹ theo chế độ quy định; bảo đảm đủ và kịp thời kinh phí để thanh toán, chi trả chế độ, chính sách cho người thụ hưởng theo quy định; chủ động sắp xếp, bố trí kinh phí trong phạm vi dự toán chi phí quản lý được giao theo nhiệm vụ chi để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng và các nhiệm vụ mới tăng thêm trong năm 2022; bảo đảm kinh phí thực hiện các chính sách đã ban hành. Triển khai thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và chi đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ giải ngân kinh phí, bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ và sử dụng hiệu quả kinh phí được giao.

Giao Bộ trưởng Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn các Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm địa phương tổ chức điều hành trong phạm vi dự toán được giao để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức thực hiện đồng bộ các hoạt động về ứng dụng công nghệ thông tin về bảo hiểm thất nghiệp.

Giao Bộ trưởng Y tế chủ trì, phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quá trình cấp có thẩm quyền sửa đổi các quy định về thanh toán, quyết toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm thuận tiện cho cơ sở khám, chữa bệnh; chủ trì, phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Giao UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành phối hợp cơ quan bảo hiểm xã hội tăng cường đôn đốc kiểm tra, thanh tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thực hiện nghiêm việc trích, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đúng thời hạn. Bảo đảm tỷ lệ số nợ trên số tiền phải thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm sau thấp hơn năm trước. Kịp thời ngăn chặn việc trốn đóng, gian lận, trục lợi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Văn bản nêu rõ, căn cứ vào dự toán thu, chi và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2022 được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân triển khai phân bổ, giao dự toán đến từng đơn vị trực thuộc bảo đảm thời gian, thực hiện công khai dự toán theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng đối với năm tài chính 2022.

* Ước tính tới hết ngày 30/4/2022, số người tham gia bảo hiểm xã hội ở nước ta đạt hơn 16,6 triệu người, chiếm 33,6% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt hơn 15,3 triệu người. Cùng với đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người, tăng 152 nghìn người so với cùng kỳ năm trước.

Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 85,8 triệu người, đạt tỷ lệ 86,8% dân số.

AN CHI - BÁO NHÂN DÂN
Nguồn: bhxh.vn 

Ý kiến bạn đọc

code
Các bài đã đăng

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo vùng từ ngày 1.7

Cách tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp theo vùng từ ngày 1.7

07:40 | 27/06/2022

Lương tối thiểu vùng chính thức tăng thêm 6% từ ngày 1.7 nên mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động cũng tăng theo.

Chính sách lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 7-2022

Chính sách lao động - tiền lương có hiệu lực từ tháng 7-2022

08:46 | 24/06/2022

Nhiều chính sách về lao động - tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ tháng 7-2022.

Lương làm thêm giờ từ ngày 1/7/2022

Lương làm thêm giờ từ ngày 1/7/2022

08:07 | 23/06/2022

Theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, có một số thay đổi về mức lương theo giờ tại địa bàn Hà Nội, TP.HCM áp dụng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022 như sau:

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức vào tháng 7 tới

Thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức vào tháng 7 tới

08:00 | 17/06/2022

Công chức, viên chức có đủ điều kiện và tiêu chuẩn theo quy định có quyền đăng ký dự thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức vào tháng 7-2022

Điều kiện nào để đóng BHXH 20 năm 75 triệu, hưởng hưu trí 600 triệu đồng?

Điều kiện nào để đóng BHXH 20 năm 75 triệu, hưởng hưu trí 600 triệu đồng?

08:01 | 16/06/2022

Theo cách tính của BHXH TPHCM, khi đóng bảo hiểm đủ 20 năm ở mức thấp nhất là 297.000 đồng/tháng, người lao động sẽ hưởng tiền hưu trí ở mức trung bình thấp là khoảng 176 triệu đồng...

Thủ tục hành chính BHTN

Thủ tục chốt sổ và hưởng bảo hiểm thất nghiệp
Tôi chuẩn bị nghỉ việc, muốn được chốt sổ bảo hiểm xã hội và làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Xin hỏi, các thủ tục này cần được thực hiện ra sao? Bao gồm những giấy tờ gì?
Thủ tục hỗ trợ tiền theo Nghị quyết 116 với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp
Trong thời gian từ ngày 1-10-2021 đến hết ngày 20-10/-2021, cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp gửi người sử dụng lao động và công khai thông tin...

Hỏi đáp

Làm thế nào nếu chưa được hỗ trợ thất nghiệp do dịch Covid-19?
Công ty ông Bạch Quốc Hùng (Hà Nội) làm hồ sơ hưởng trợ cấp do ảnh hưởng dịch COVID-19 cho ông và gửi đến cơ quan BHXH, nhưng bị từ chối vì thời gian khai trợ cấp của ông bị sai.
Hết thời hạn đăng ký hưởng trợ cấp
Lê Hữu Kiên (tỉnh Trà Vinh) hỏi: "Do giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 nên tôi không thể hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Khi kết thúc giãn cách thì tôi...
Có thể đề nghị hỗ trợ học nghề ở địa phương khác?
Hồ Trung Tính (tỉnh Đồng Nai) hỏi: "Tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) tại tỉnh Đồng Nai. Tôi có thể đề nghị hỗ trợ học nghề tại tỉnh khác không? Hồ sơ đề nghị bao gồm giấy tờ gì?"
Được cộng gộp thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp?
Nguyễn Thị Hoa (quận 12, TP HCM) hỏi: "Tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại 2 công ty với tổng thời gian 5 năm. Thời gian này tôi chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) và bị gián đoạn khoản...
Không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp, nộp hồ sơ online nhận hỗ trợ Covid-19 thế nào?
Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31-1-2022. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Hỗ trợ

Đường dây hỗ trợ đăng ký qua mạng, dịch vụ thông tin:

HOTLINE TƯ VẤN
0978.035.005 02193.864.387

Nhà tuyển dụng hàng đầu

Ứng viên tiêu biểu

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông

Chảo Quốc Đông
Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm

Tẩn Cù Chảm
Lù Thị Lương

Lù Thị Lương

Lù Thị Lương
Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton

Triệu Chàn Ton
Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình

Giàng Mí Sình
Mua Mí 	Dình

Mua Mí Dình

Mua Mí Dình

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH HÀ GIANG