Văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nêu rõ, căn cứ Công văn số 4379/LĐTBXH-VL ngày 17/10/2023 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc bảo lưu thời gian đóng BHTN đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng; Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện như sau:

Một là, rà soát, cắt quá trình đóng BHTN trên 144 tháng đã được bảo lưu trên hệ thống phần mềm (TST) từ ngày 1/1/2021 đến nay đối với những trường hợp có thời gian đóng BHTN trên 144 tháng đã được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp (trợ cấp thất nghiệp) tối đa 12 tháng theo đúng hướng dẫn tại Công văn số 4379/LĐTBXH-VL. Hoàn thành và báo cáo kết quả về Bảo hiểm xã hội Việt Nam trước ngày 31/12/2023.

Trường hợp người lao động đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp sau đó lại có quyết định hủy hưởng trợ cấp thất nghiệp do người lao động không đến nhận quyết định (quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ) thì được bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHTN chưa hưởng, bao gồm cả thời gian đóng BHTN  trên 144 tháng (nếu có).

Hướng dẫn về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng - Ảnh 2.

Hai là, khi xác nhận thời gian đóng bảo BHTN đối với lao động nghỉ việc, cấp lại sổ hoặc tờ rời sổ bảo hiểm xã hội: Kiểm tra số lần, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu sau khi hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động để cắt quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp đã hưởng trợ cấp thất nghiệp, quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp trên 144 tháng theo quy định.